بایوساید سیال حفاری – بایوساید گل حفاری

تماس بگیرید

توضیحات

بایوساید سیال حفاری – بایوساید گل حفاری

موثر در برابر باکتری، قارچ و کپک در سیال و گل حفاری