ضد کف گل حفاری – ضد کف سیال حفاری

تماس بگیرید

توضیحات

ضد کف گل حفاری – ضد کف سیال حفاری

به طور خاص به عنوان یک ضد کف در هر نوع سیال حفاری مبتنی بر آب استفاده می شود.

باعث کاهش کف سطحی و داخلی می شود.
دقت بیشتری در اندازه گیری چگالی گل فراهم می کند.
اندازه گیری های رئولوژیکی را تثبیت می کند.