آنتی اسکالانت RO – ضدرسوب ممبران

تماس بگیرید

توضیحات

آنتی اسکالانت RO

ضدرسوب ممبران

رسوب زدا

جلوگیری از تشکیل رسوبات روی غشای ممبران

افزایش راندمان آب خروجی از سیستم آب شیرین کن RO

گالن 20 کیلویی