افزودنی ضدیخ ، ادتیو ضدیخ ، پکیج ضدیخ

تماس بگیرید

افزودنی ضدیخ ، ادتیو ضدیخ ، پکیج ضدیخ

توضیحات

افزودنی ضدیخ ، ادتیو ضدیخ ، پکیج ضدیخ

این افزودنی از خوردگی قطعات فلزی و نیز تشکیل رسوب در سیستم خنک کننده خودرو جلوگیری به عمل ‏آورده و  ضدیخ تولیدی با این محصول منطبق با استانداردها می‏ باشد.

درصد مصرف: %5 افزودنی به همراه %95 اتیلن‏ گلیول

گالن 20 کیلوگرمی