بازدارنده خوردگی بتن – ضد خوردگی بتن

تماس بگیرید

بازدارنده خوردگی بتن – ضد خوردگی بتن

توضیحات

بازدارنده خوردگی بتن

بازدارنده خوردگی بتن (ضد خوردگی بتن) در غلظت های اندک به بتن یا ملات اضافه می شود و به طور موثری خوردگی را کنترل کند یا به تعویق می اندازد.

گالن پلاستیگی 20 کیلوگرم