بازدارنده خوردگی نفتی – بازدارنده خوردگی محلول در نفت

تماس بگیرید

توضیحات

بازدارنده خوردگی نفتی – بازدارنده خوردگی محلول در نفت

بازدارنده های خوردگی  اولین خط دفاعی در برابر خوردگی هستند.  استفاده از بازدارنده خوردگی نفتی (بازدارنده خوردگی محلول در نفت) در میادین نفت و گاز و سیستم‌های تولید، خطر خوردگی ناشی از CO2، H2S، اسیدهای آلی و موارد دیگر را از بین میبرد.