بازدارنده خوردگی و رسوب کولینگ

تماس بگیرید

بازدارنده خوردگی و رسوب کولینگ

توضیحات

بازدارنده خوردگی و رسوب کولینگ

بازدارنده خوردگی و رسوب کولینگ -ضد خوردگی برج خنک کننده

این محصول  به خوبی می تواند سیستم کولینگ را از خوردگی محافظت و  نیز از  رسوب گذاری در سیستم جلوگیری کند.

گالن پلاستیکی 20 کیلوگرم