بازدارنده رسوب – ضد رسوب

تماس بگیرید

توضیحات

بازدارنده رسوب  – ضد رسوب – مواد ضدرسوب

ضد رسوب آب‌های دارای سختی بالا

مانع تشکیل رسوبات کلسیم سولفات، باریم سولفات و کلسیم کربنات

دوز مصرف پایین –-اقتصادی

گالن 20 کیلویی