شوینده قلیایی ممبران (ملایم) – شوینده بازی RO

تماس بگیرید

شوینده قلیایی ممبران (ملایم) – شوینده بازی RO

توضیحات

شوینده قلیایی ممبران (ملایم) – شوینده بازی RO

محلول شستشوی غشا اسمز معکوس

کاربرد: حذف رسوبات آلی از غشا اسمز معکوس

بدون نیاز به تنظیم pH

گالن 20 کیلوگرم