ضد کلر آب خوراک RO – کلرزدای آب خوراک اسمز

تماس بگیرید

ضد کلر آب خوراک RO – کلرزدای آب خوراک اسمز

توضیحات

ضد کلر آب خوراک RO – کلرزدای آب خوراک اسمز

بسیار موثر در کلرزدایی از آب خوراک اسمز

حفاظت کننده ممبران – همراه با خاصیت بایوسایدی

کاملا اقتصادی

گالن 20 کیلوگرم