محلول هیدروتست Hydrapex

تماس بگیرید

محلول هیدروتست Hydrapex

 

توضیحات

محلول هیدروتست

محلول هیدروتست Hydrapex 

مناسب برای عملیات هیدروتست مخازن و خط لوله