کیت SRB خاک

۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان

کیت SRB

توضیحات

تست کیت SRB

کیت SRB خاک

کیت باکتری احیا کننده سولفات
شناسایی و شمارش باکتری احیا کننده سولفات

مناسب برای پیش بینی خوردگی میکروبی – در مطالعات حفاظت کاتدی

بسته 10 عددی